s

Blackman Cruz

Monumental Japanese Basket

$7,500

Blackman Cruz

Monumental Japanese Basket

Early 20th C.
38"H x 27"Dia

$7 500

Monumental Japanese Basket
Monumental Japanese Basket
Monumental Japanese Basket
Monumental Japanese Basket
Monumental Japanese Basket